×
Click for more products.
No produts were found.
enEnglish elελληνικά

Γενικοί Όροι

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος «Armtoys», με διεύθυνση: www.armtoys.bg, καθώς και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι δραστηριότητες του καταστήματος.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της ARM TOYS OOD, UIC 201014605, έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Plovdiv, 3 Blagovest Str., Εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή Rafael Khachatryan.

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις έχουν τη φύση και την ισχύ μιας σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των όρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω email: [email protected].

Η προθεσμία απάντησης σε ερωτήματα είναι έως 14 ημέρες.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις χρησιμοποιούνται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις με την ακόλουθη σημασία:

"Σύμβαση πώλησης" σημαίνει τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως που συνάπτεται μέσω της πλατφόρμας, στην οποία ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. Σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως είναι κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή, ως μέρος ενός οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πωλήσεων, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή και μέσω της αποκλειστικής χρήσης ενός ή περισσότερων μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας. σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σύναψης της σύμβασης.

«Ταχυμεταφορέας / Προμηθευτής» σημαίνει έμπορος που παραδίδει φυσικά τα αγορασμένα αγαθά σε μια διεύθυνση που καθορίζεται από τον Χρήστη και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

Ως «ελάχιστη αξία της σύμβασης» νοείται η απαίτηση του Εμπόρου για την αξία των παραγγελθέντων προϊόντων που υπόκεινται στη σύμβαση αγοράς εξ αποστάσεως, η οποία πρέπει να επιτευχθεί μέσω της παραγγελίας ενός ή περισσότερων προϊόντων προκειμένου να συναφθεί μια τέτοια σύμβαση.

Η ελάχιστη αξία της παραγγελίας είναι 0,99 BGN (μηδέν λέβα και ενενήντα εννέα stotinki) για πελάτες από τη Βουλγαρία, 1500 RON για πελάτες από τη Ρουμανία και 300 EUR για πελάτες από την Ελλάδα.

"Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις / GTC" σημαίνει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, που βρίσκονται στη διεύθυνση www.armtoys.bg, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών με τον Πωλητή και έχουν τη φύση και την ισχύ μιας σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των κόμματα?

Ως "Ηλεκτρονικό Κατάστημα / Κατάστημα / Πλατφόρμα" νοείται ένα οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου εξ αποστάσεως με διεύθυνση web: www.armtoys.bg.

«Πωλητής / Έμπορος» σημαίνει την εταιρεία ARM TOYS OOD, UIC 201014605, έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Plovdiv, 3 Blagovest Str., εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή Rafael Khachatryan.

"Παραγγελία" σημαίνει κάθε αίτημα που υποβάλλεται από έναν χρήστη της Ιστοσελίδας, το οποίο γίνεται ρητά αποδεκτό από τον Πωλητή με την αποστολή επιβεβαίωσης μέσω email, τηλεφωνικής κλήσης ή άλλου σαφούς τρόπου.

"Χρήστης / Πελάτης" σημαίνει πελάτη ή επισκέπτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

"Προϊόν / Εμπόρευμα" σημαίνει οποιοδήποτε είδος προσφέρεται από τον Πωλητή μέσω της Ιστοσελίδας.

Ως "Νέος Χρήστης" νοείται ένας εγγεγραμμένος χρήστης του οποίου η διεύθυνση IP δεν είναι εγγεγραμμένη στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας και έχει διαφορετική διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας / εργασίας και διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου.

"Μέρη" σημαίνει τον Χρήστη και τον Έμπορο.

"Ιστότοπος(οι)" σημαίνει χωριστό τμήμα της "ARM TOYS" Ltd. - μια εικονική πηγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο και μια πλατφόρμα για διαδικτυακό εμπόριο και πώληση παιδικών ειδών με διεύθυνση πρόσβασης www.armtoys.bg, η οποία τα αγαθά παραδίδονται μετά το ρητό αίτημά τους προς τον Χρήστη·

Ως "εμπορικός τύπος" νοείται ένας τύπος που επιτρέπει τη μεταγενέστερη πώληση των Αγαθών ως καινούργια.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1. Επισκεπτόμενος τον ιστότοπο www.armtoys.bg και οριστικοποιώντας κάθε συγκεκριμένη Παραγγελία, ο Χρήστης συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους της Πλατφόρμας και δηλώνει ότι τους κατανοεί πλήρως και αποδέχεται την άμεση αίτησή τους για τη σύναψη Συμφωνίας Πώλησης με τον Έμπορο. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποστέλλει τα αγαθά μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις από τον Πελάτη. Ορισμένες από τις ρήτρες σε αυτούς τους ΓΟΠ είναι άμεσα δεσμευτικές μόνο για τους καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και δεν ισχύουν για πελάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα αγορασμένα προϊόντα στις εμπορικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Τέτοιες ρήτρες αναφέρονται ρητά ότι ισχύουν μόνο για Καταναλωτές φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα αγαθά για σκοπούς άλλους από το εμπόριο ή την απασχόληση. Όλες οι άλλες ρήτρες σε αυτούς τους ΓΟΠ ισχύουν για κάθε Πελάτη, ανεξάρτητα από την ποιότητά του.

2.2. Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται κατά την εγγραφή ενός προφίλ χρήστη στον Ιστότοπο ή κατά την υποβολή παραγγελίας ως επισκέπτης του ιστότοπου.

2.3. Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης. Η αποδοχή γίνεται σημειώνοντας ένα πλαίσιο ελέγχου με το κείμενο «Γνωρίζω και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Armtoys. Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, ο Χρήστης κάνει μια δήλωση κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών.

2.4. Όσα δημοσιεύονται από τον Έμπορο σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν τη σημασία και τη δεσμευτική ισχύ μιας δημόσιας πρόσκλησης για τη σύναψη εμπορικής συναλλαγής για αγορά ειδών μέσω Διαδικτύου.

2.5. Η δημοσίευση κάθε επιμέρους είδους αποτελεί ξεχωριστή προσφορά για τη σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η οριστικοποίηση της οποίας απαιτεί επιβεβαίωση από τον Πωλητή.

2.6. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να αγοράσει κάποιο από τα προσφερόμενα αγαθά, επιλέγοντας ένα είδος, κάνει προσφορά για σύναψη σύμβασης για αγορά αγαθών εξ αποστάσεως.

Για να θεωρηθεί ότι η σύμβαση έχει συναφθεί, η προσφορά πρέπει να γίνει αποδεκτή και να επιβεβαιωθεί από τον Πωλητή. Η αποδοχή και επιβεβαίωση της προσφοράς γίνεται με την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από τον Πωλητή στον Χρήστη για την αποδεκτή Παραγγελία, το οποίο πρέπει να περιέχει:

- περιγραφή του αντικειμένου·

- Αριθμός παραγγελίας;

- αριθμός φορτωτικής·

- πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία - διεύθυνση παράδοσης, καθορισμένο πρόσωπο επικοινωνίας και συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

- τρόπος πληρωμής και οφειλόμενο ποσό·

- χρόνος παράδοσης σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης.

2.7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα armtoys.bg διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων κατά την κρίση του, χωρίς να ειδοποιεί ρητά τους χρήστες για τις αλλαγές. Η τιμολογιακή πολιτική είναι εμπορικό μυστικό και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση σε τρίτους.

Αλλαγή στην τιμή των αγαθών, η οποία επήλθε μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον Πωλητή, δεν επηρεάζει τη σύμβαση μεταξύ των μερών.

2.8. Όλα τα χρησιμοποιημένα ονόματα, εμπορικά σήματα (συνδυασμένα, λεκτικά ή μεταφορικά), καθώς και τα λογότυπα της εταιρείας, έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα και προστατεύονται από την RALS. Ο πωλητής δεν ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη όλων των εμπορικών σημάτων των οποίων τα προϊόντα πουλά, και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ανθρώπων. Όλες οι φωτογραφίες στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και η χρήση τους χωρίς τη γνώση και την άδεια του δημιουργού αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων.

2.9. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους του ιστότοπου. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, ο Έμπορος θα δημοσιεύσει στον Ιστότοπο την τροποποιημένη έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να αντιταχθούν στον Χρήστη από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο. Για κάθε συναφθείσα Σύμβαση προς πώληση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τη σύναψή της. Για όλες τις περιπτώσεις που δεν διευθετούνται με αυτούς τους ΓΟΠ, ισχύει η ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

2.10. Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο για αυτό, αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή την ανεφάρμοστη των άλλων διατάξεων.

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Αφού κάνει κλικ στο κουμπί "Παραγγελία" (ή σε άλλο κουμπί με παρόμοια σημασία), ο Χρήστης συμφωνεί να αγοράσει το προϊόν/τα προϊόντα στο καλάθι και αυτή η ενέργεια είναι νομικά δεσμευτική για τον Έμπορο. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της παραλαβής της επιβεβαίωσης της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον Έμπορο στον Χρήστη.

3.2. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να οργανώσει από κοινού και ταυτόχρονα την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν με χωριστές συμβάσεις πώλησης.

3.3. Η παραγγελία μπορεί να γίνει τόσο από εγγεγραμμένους Χρήστες του ιστότοπου όσο και από επισκέπτες του ιστότοπου, χωρίς έγκυρη προεγγραφή.

3.4. Τα δεδομένα που παρέχονται από εγγεγραμμένους χρήστες θα πρέπει επίσης να παρέχονται από μη εγγεγραμμένους χρήστες κατά την παραγγελία.

3.5. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας και με μεμονωμένους όρους, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό προσφοράς που παρέχεται από τον Έμπορο, ο οποίος τους δίνει το δικαίωμα σε πρόσθετες εκπτώσεις. Η διαδικασία παροχής τέτοιου είδους εκπτώσεων και κωδικών προσφοράς καθορίζεται από τον Έμπορο και αποτελεί εμπορικό μυστικό.

3.6. Μπορούν να παρέχονται ατομικοί όροι στους πελάτες για ολόκληρη τη γκάμα των προσφερόμενων αγαθών ή για μεμονωμένες ομάδες ειδών.

3.7. Η εγγραφή προφίλ χρήστη δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης αγοράς αγαθών.

3.8. Κατά την παραγγελία περισσότερων του ενός αντικειμένων από τον Χρήστη, τα μέρη συνάπτουν ξεχωριστή σύμβαση για κάθε ένα από τα είδη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα αγαθά επιλέγονται με μία ηλεκτρονική εφαρμογή. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά δεν επηρεάζει και δεν έχει καμία επίδραση σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης για τα άλλα αγαθά.

3.9. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του CPA, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών που παραδίδονται στον Χρήστη.

3.10. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση επιβεβαιωμένων παραγγελιών σε περίπτωση που τα αγαθά που αποτελούν το αντικείμενο της παραγγελίας, εγκύρως από τον Χρήστη, δεν είναι διαθέσιμα ή παρουσιάζουν ελαττώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Έμπορος δεν οφείλει κυρώσεις για μη εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, αλλά μόνο επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν, σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει προβεί σε προκαταβολή. Σε περίπτωση άρνησης παράδοσης, ο Έμπορος ειδοποιεί έγκαιρα τον χρήστη με email ή τηλεφωνική κλήση. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί την παραγγελία ακόμα και όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ότι η παραγγελία δεν είναι αυθεντική, συμπεριλαμβανομένου ότι δεν προέρχεται από τον Πελάτη που περιγράφεται στο ίδιο ή λόγω εσφαλμένης γραμμένης τιμής για ένα προϊόν ή άλλους τεχνικούς λόγους.

3.11. Όλες οι συναφθείσες συμβάσεις αποθηκεύονται από τον Έμπορο στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με όλα τα πρότυπα ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του Χρήστη, ο Έμπορος παρέχει εντός εύλογου χρόνου τη σχετική σύμβαση και όλα τα παραρτήματά της.

3.12. Με τη σύναψη σύμβασης αγοράς αγαθών, ο καταναλωτής δηλώνει ρητά την επιθυμία του να του εκδοθεί τιμολόγιο. Στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να λάβει ένα, ο καταναλωτής αποδέχεται την τεκμηρίωση να γίνεται με ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο. 114 του νόμου περί ΦΠΑ. Η έκδοση και διαβίβαση του ιδίου γίνεται σύμφωνα με το άρθ. 113 του νόμου περί ΦΠΑ.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Κατά την εγγραφή ενός προφίλ χρήστη, ο πελάτης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου www.armtoys.bg.

4.2. Όλα τα υποβληθέντα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαχείριση του λογαριασμού και τη χρήση των λειτουργιών με τις οποίες σχετίζεται. Τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της σύναψης σύμβασης για την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και την παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και αποθηκεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.2. Ο Χρήστης μπορεί να συμφωνήσει να παρέχει στον Έμπορο δεδομένα προς επεξεργασία για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ - αποστολής εμπορικών μηνυμάτων, εάν ο Χρήστης εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων.

5.3. Ο Χρήστης μπορεί να αποχωρήσει από τη συγκατάθεση του Εμπόρου σύμφωνα με το σημείο 5.2. των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

5.4. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στην «ARM TOYS» ΕΠΕ ή στο e-mail: armtoys @ gmail.com

5.5. Μαζί με την παροχή των δεδομένων του, ο Χρήστης συμφωνεί να επικοινωνήσει μαζί του: ο Έμπορος, τρίτα μέρη, συμ. και πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, έμποροι Marketplace, Εμπορικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εμπορικές εταιρείες και άλλοι, όταν προβλέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία.

5.6. Ο χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση που δόθηκε σύμφωνα με το σημείο 5.5. των παρόντων όρων και προϋποθέσεων με αποστολή γραπτής ειδοποίησης στην "ARM TOYS" Ltd. ή μέσω e-mail: armtoys @ gmail.com

5.7. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Ενημερωτικό Δελτίο», τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή του, μετά από ρητή και δωρεάν παροχή του, επιλέγοντας το πλαίσιο «Συμφωνώ να είμαι μέρος του newsletter του armtoys.bg και Είμαι εξοικειωμένος με την Πολιτική Απορρήτου."

5.8. Οι προϋποθέσεις, οι σκοποί και ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1. Όλοι οι επισκέπτες του Καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών, καθώς και για την παράδοση των επιλεγμένων αντικειμένων τους μέσω των υπηρεσιών εταιρειών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

6.2. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν:

- να προβάλετε ελεύθερα τα αγαθά και την ποικιλία που προσφέρονται στον ιστότοπο.

- Δημιουργία προφίλ χρηστών.

- να κάνετε παραγγελίες χωρίς να έχετε προφίλ χρήστη.

- να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων προϊόντων.

- εγγραφείτε στην υπηρεσία "Ενημερωτικό δελτίο", παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τις εκπτώσεις και τις προωθητικές εκστρατείες του Εμπόρου.

- να εγγραφείτε στην ενότητα ιστολογίου της Ιστοσελίδας και να δημοσιεύσετε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτήν·

- να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και την παραγγελία.

6.3. Η Ιστοσελίδα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και δέχεται παραγγελίες ανά πάσα στιγμή και ο Έμπορος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η Ιστοσελίδα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

7.1. Για να πραγματοποιήσει μια έγκυρη παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να εξατομικεύσει το προϊόν πατώντας το κουμπί «Αγορά» (ή άλλο κουμπί με παρόμοια σημασία).

7.2. Μόλις ο καταναλωτής επιλέξει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «καλάθι αγορών». Το κουμπί βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και εμφανίζει ένα καλάθι αγορών.

7.3. Η ελάχιστη αξία παραγγελίας προϊόντων από τον Ιστότοπο καθορίζεται στην ενότητα Ορισμοί. Για να πραγματοποιήσει μια έγκυρη παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να επιλέξει προϊόντα με αξία ίση ή μεγαλύτερη από το καθορισμένο ποσό. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης.

7.4. Κατά το άνοιγμα του σχετικού παραθύρου, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα δεδομένα που απαιτούνται για την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, η Πλατφόρμα δημιουργεί μια περιγραφή των παραμέτρων της συγκεκριμένης παραγγελίας, η οποία, μετά την τελική έγκριση από τον Χρήστη, αποστέλλεται στον Έμπορο.

7.5. Μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, η πλατφόρμα δημιουργεί έναν κωδικό για την αντίστοιχη παραγγελία, βάσει του οποίου ο Έμπορος αποδέχεται ή απορρίπτει στη συνέχεια την προσφορά για σύναψη σύμβασης.

7.6. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης λαμβάνει ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που έχει καθορίσει, που περιέχει πληροφορίες για τα παραγγελθέντα εμπορεύματα, αριθμό παραγγελίας και φορτωτική, καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας.

7.7 Σε περίπτωση ανάγκης ή σε περίπτωση ασάφειας, εκπρόσωπος του Εμπόρου μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χρήστη μέσω των καθορισμένων στοιχείων επικοινωνίας.

7.8. Εάν τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα, ένας εκπρόσωπος του Εμπόρου θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνήσει να κάνει την παραγγελία άλλου προϊόντος υπό τους ίδιους ή παρόμοιους όρους, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.

7.9. Προτού ο Πελάτης δεσμευτεί από σύμβαση ή πρόταση για σύναψη σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου. σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο, εκτός εάν είναι σαφές από το πλαίσιο ή τη φύση και τον χαρακτήρα των αγαθών ή των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες της προηγούμενης πρότασης περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και της εικόνας κάθε προϊόντος, την τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής και παράδοσης.

7.10. Τα χρώματα στις φωτογραφίες των Αγαθών είναι ενδεικτικά και είναι δυνατές παραλλαγές ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης του Πελάτη. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες στις εικόνες των προϊόντων που υποβάλλονται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές. Για να προσδιορίσετε την ακριβή απόχρωση του χρωματικού καρτέλ του Κατασκευαστή, επικοινωνήστε μαζί μας στα αναφερόμενα τηλέφωνα.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

8.1. Ο καταναλωτής που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών μπορεί να αρνηθεί μια παραγγελία χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή email, όπως καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για επικοινωνία με τον Έμπορο.

8.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα όταν γίνεται με τη συμπλήρωση φόρμας στον λογαριασμό του εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ή άλλως έχει εκφράσει κατηγορηματικά την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αναφέροντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 7.4.

8.3. Για να είναι έγκυρη η άρνηση, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

- τον αριθμό της παραγγελίας που έγινε·

- τον αριθμό τηλεφώνου και τα ονόματα για την εξατομίκευση του Χρήστη, που υποδεικνύονται στην παραγγελία, εάν έχει γίνει ως επισκέπτης ή αντίστοιχα το όνομα χρήστη, εάν είναι εγγεγραμμένο στον ιστότοπο.

- την αξία της παραγγελίας.

8.4. Κάθε καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών, εάν τα προϊόντα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση, δεν υπάρχουν ίχνη κρούσης ή γρατσουνιές, η συσκευασία διατηρείται και δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς.

Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής για προϊόντα που χάνουν τις ιδιότητες και την αποτελεσματικότητά τους μετά την αποσυσκευασία. Το δικαίωμα άρνησης δεν ισχύει σε όλες τις αναγραφόμενες περιπτώσεις του άρθρ. 57 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

8.5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Έμπορος υποχρεούται να αποστείλει στον Χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησης. Όταν ο Πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Πελάτη μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Πελάτης παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, όποιο συμβεί πρώτο. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πωλητής θα πρέπει να τα επιθεωρήσει και να βεβαιωθεί ότι δεν λείπει τίποτα και ότι τα εμπορεύματα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση.

8.6. Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ο Έμπορος επιστρέφει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης για τα αγορασμένα είδη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιήθηκε για την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο 8 των Γενικών Όρων.

8.7. Ο Έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Χρήστη.

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

Ο Έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο Χρήστης. Εάν η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς και από εξουσιοδοτημένο για χρήση σύστημα πληρωμών, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

8.8. Ο έμπορος δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης.

8.9. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη σύναψη σύμβασης για την εξ αποστάσεως αγορά αγαθών:

- Το όνομα και η διεύθυνση του εμπόρου.

- Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται στις περιγραφές των προϊόντων.

- Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.

- Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών που σχετίζονται με την παράδοσή τους.

- Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της Σύμβασης.

- Το δικαίωμα του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και τους όρους υπό τους οποίους τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

- Η περίοδος για την οποία η προσφορά ή η τιμή παραμένει σε ισχύ. Εάν η προσφορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εκτός αποθέματος, θα αναφέρεται ρητά.

8.10. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα εμπορεύματα σε εμπορική μορφή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημέρωσε τον Πωλητή για την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση. Η αποσυσκευασία των εμπορευμάτων δεν θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε σαφή στρέβλωση της εμπορικής εμφάνισης των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση κατεστραμμένου εμπορικού τύπου των αγαθών, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να χρεώσει τα έξοδα του Πελάτη για την αποκατάσταση των εμπορευμάτων σε εμπορική μορφή. Σύμφωνα με το άρθ. 55, παράγρ. 4 του CPA, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μειωμένη αξία των αγαθών που προκαλείται από τις δοκιμές τους, εκτός από το απαραίτητο για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας.

8.11. Κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων, ο Πελάτης αναλαμβάνει να τα επιστρέψει μαζί με το πλήρες σετ που παρέλαβε, χωρίς φθορές, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα - απόδειξη, τιμολόγιο, πρωτόκολλο παράδοσης, συσκευασία, πλήρη τεκμηρίωση, κάρτα εγγύησης (εφόσον έχει εκδοθεί).

9. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

9.1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιθεωρήσει προσεκτικά τα εμπορεύματα που παραλήφθηκαν μετά το άνοιγμα της αποστολής για τυχόν ζημιά ή ζημιά στη συσκευασία ή το προϊόν που μπορεί να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.

9.2. Σε περίπτωση ζημιάς, ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει μια κενή ειδοποίηση που παρέχεται από τον courier.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του, εκπρόσωπος του Εμπόρου υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Χρήστη σχετικά με τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος.

9.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν κάνει παρατηρήσεις στα εμπορεύματα, τεκμαίρεται ότι την αποδέχεται χωρίς παρατηρήσεις και ελαττώματα.

 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

10.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των παραγγελθέντων και παραδοθέντων αγαθών, που διαπιστώθηκε κατά τον αρχικό έλεγχο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί για τυχόν μη συμμόρφωση των αγαθών με τα συμφωνηθέντα. Μια τέτοια απόκλιση μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

- ζημιά κατά τη μεταφορά.

- κατασκευαστικά ελαττώματα.

- εμφανής έλλειψη στοιχείων των εμπορευμάτων.

- αποστολή λάθος προϊόντος εκτός από το παραγγελθέν.

- μη συμμόρφωση με το παραγγελθέν μέγεθος ή χρώμα.

10.2. Στην περίπτωση του άρθ. 10.1., Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ:

- επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε εν όλω ή εν μέρει, που αντιστοιχεί στο ελάττωμα·

- αντικατάσταση των εμπορευμάτων με νέα·

- σε περίπτωση εξάντλησης, ο Έμπορος μπορεί να προσφέρει αντικατάσταση με εναλλακτικό προϊόν με παρόμοια χαρακτηριστικά, σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από αυτή του αρχικού προϊόντος.

- δωρεάν επισκευή, εάν το ελάττωμα του εμπορεύματος το επιτρέπει και η αξία του δεν υπερβαίνει την αξία του παραγγελθέντος αγαθού.

10.3. Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να διεκδικήσει εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος.

10.4. Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί στο email armtoys @ gmail.com

Η επιστροφή των εμπορευμάτων κατόπιν καταγγελίας, εκτός από περιπτώσεις εργοστασιακών ελαττωμάτων ή ζημιών κατά τη μεταφορά, πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- καμία ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση.

- προσκόμιση παραστατικού για την πληρωμή που έγινε κατά την αγορά των εμπορευμάτων.

10.5. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εμπορευμάτων, τα έξοδα μεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις επιβαρύνουν τον Χρήστη, εκτός αν η αντικατάσταση ήταν απαραίτητη με υπαιτιότητα του Εμπόρου.

Τέτοιο σφάλμα υπάρχει στην περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων στα οποία υπάρχει αναντιστοιχία εμφάνισης και το ελάττωμα δεν είναι παραγωγή ή προέκυψε κατά τη μεταφορά των σωστών εμπορευμάτων.

11. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

11.1. Η παράδοση όλων των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με την express υπηρεσία της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy, Econt, Leo Express. Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι μεταξύ μίας ή τριών εργάσιμων ημερών.

Σε περιόδους προσφορών, μεγάλων εκπτώσεων ή ασυνήθιστου φόρτου εργασίας, η παράδοση ενδέχεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες και ο Έμπορος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

11.2. Τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν πριν τις 13:00 μιας εργάσιμης ημέρας υποβάλλονται σε επεξεργασία και παραδίδονται για αποστολή εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας και παραδίδονται εντός 24 ωρών.

Τα εμπορεύματα που παραγγέλλονται μετά τις 13:00 μιας εργάσιμης ημέρας, το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες υποβάλλονται σε επεξεργασία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

11.3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει παράδοση στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος ή στο γραφείο μιας εταιρείας ταχυμεταφορών.

11.4. Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη να αλλάξει τις παραμέτρους παράδοσης (άλλοι χρόνοι παράδοσης, επιλογή καθορισμένου χρόνου, ταχεία παράδοση, αναβολή ημερομηνίας ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις), μπορεί να το ζητήσει τηλεφωνικά: 0878 62 63 63

11.5. Οι όροι παράδοσης που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όλους τους διακανονισμούς στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καθώς δεσμεύονται από τους όρους παράδοσης σε εταιρείες ταχυμεταφορών.

11.6. Σε περίπτωση ελλιπούς, ανακριβούς ή ψευδούς διεύθυνσης ή παροχής εσφαλμένων στοιχείων επικοινωνίας με τον Χρήστη, ο Έμπορος δεν ευθύνεται για καθυστερημένες ή μη παραδοθείσες αποστολές.

11.7. Εάν κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ο Χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «παράδοση στο γραφείο», ο Χρήστης θα πρέπει να ειδοποιηθεί για την άφιξη του προϊόντος μέσω SMS, email ή άλλου μέσου που χρησιμοποιεί ο Πάροχος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του.

11.8. Ο χρήστης που έλαβε αριθμό φορτωτικής κατά την επιτυχή εγγραφή της παραγγελίας θα πρέπει να ενημερωθεί εάν η αποστολή έφτασε στο επιλεγμένο γραφείο ταχυμεταφορών πριν μεταβεί σε αυτόν.

11.9. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί για τον χρόνο παράδοσης με την τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Έμπορο. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον Πελάτη προϊόντα αντικατάστασης της ίδιας ή υψηλότερης ποιότητας και αξίας που μπορούν να παραγγελθούν. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αντικατάστασης, η παραγγελία του ακυρώνεται.

11.10. Τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος αποδέχεται και επιβεβαιώνει την παραλαβή του για λογαριασμό του Πελάτη. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, ο Πελάτης ή τρίτος υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της περιόδου παράδοσης στη διεύθυνση που έχει καθορίσει ή δεν παρέχονται πρόσβαση και όροι παράδοσης των αγαθών εντός αυτής της προθεσμίας, ο Έμπορος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά που έχουν παραγγείλει για αγορά. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα εμπορεύματα ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, και επιβαρύνεται με όλα τα επιπλέον έξοδα παράδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μια νέα περίοδος παράδοσης αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της επιβεβαίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

11.11. Η εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να παρεμποδιστεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

Α) Ένα ή όλα τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, η επικοινωνία με τον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Β) Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή ή καθυστέρηση πληρωμής από τον πελάτη όταν έχει συμφωνηθεί η προκαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγγελία δεν θα εκτελεστεί μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής κατά την παράδοση (αντικαταβολή).

Γ) Ο πελάτης έχει υποδείξει λανθασμένη ή ελλιπή διεύθυνση παράδοσης ή/και δεν έχει ορίσει αντιπρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Έμπορος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή e-mail (εάν υπάρχει και είναι σωστός) και προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα επιβεβαιωθεί και θα εκτελεστεί η παραγγελία. Σε περίπτωση ανακριβών στοιχείων που παρέχονται από τον Πελάτη για τη διεύθυνση παράδοσης και το τηλέφωνο ή απουσία του Πελάτη στη διεύθυνση, καθώς και αδυναμία παράδοσης των αγαθών για λόγους πέραν του ελέγχου του Πωλητή, τα αγαθά επιστρέφονται και παραμένουν στο χώρο του Πωλητή. αποθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, τα αγαθά δεν φυλάσσονται για τον Πελάτη, εκτός εάν έχουν προκαταβληθεί. Σε περίπτωση προπληρωμένου εμπορεύματος, το ίδιο διατηρείται εντός 15 ημερών από την επιστροφή του και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εάν ο Πελάτης δεν το ζητήσει από τον Πωλητή, ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε. Με επανειλημμένη επίσκεψη στη διεύθυνση, ο Πελάτης πληρώνει τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς.

Δ) Έλλειψη τηλεφωνικής επαφής με τον πελάτη. Η παραγγελία δεν θα ενεργοποιηθεί λόγω αδυναμίας επιβεβαίωσής της.

12. ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

12.1. Η τιμή παράδοσης υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζεται κατά την επιλογή προμηθευτή. Διατίθεται δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 79 BGN για πελάτες λιανικής και άνω των 500 BGN για πελάτες χονδρικής.

13. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

13.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από εκπτώσεις σε διαφημιστικές καμπάνιες που ανακοινώνει ο έμπορος. Οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο για την περίοδο της καμπάνιας ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

13.2. Ο καταναλωτής δικαιούται εκπτώσεις, όταν φτάσει σε συγκεκριμένους όγκους (ποσά) μίας μόνο αγοράς, που καθορίζονται στην ενότητα εκπτώσεων του καταστήματος, τμήμα εκπτώσεων.

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14.1. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήστης μπορεί να πληρώσει με:

Με αντικαταβολή - απευθείας στον courier

Ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Maestro, Borica, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub και Discover), μέσω τερματικών Virtual POS.

Τραπεζικός λογαριασμός: BG28BPBI88981029712401

 

14.2. Εάν η πληρωμή προέρχεται από το εξωτερικό, όλες οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης έχει επιλέξει να πληρώσει με τραπεζικό έμβασμα, όλοι οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν να τρέχουν από την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Εμπόρου.

14.3. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής αγαθών, σύμφωνα με το σημείο 8.4 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το ποσό που καταβλήθηκε μέσω των τερματικών συσκευών POS θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωτή από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΙΛΩΣΗΣ

15.1. Η δραστηριότητα του εμπόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Γενικής Επιτροπής Συνδιαλλαγής στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών που εδρεύει στο Plovdiv, περιοχή Karshiyaka, 50 Vasil Levski Str. , ιστότοπος www.kzp.bg; e-mail: [email protected], τηλέφωνο 032/631778

 

15.2. Η συμμόρφωση με αυτούς τους ΓΟΠ ανατίθεται στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Διεύθυνση: Σόφια, οδός Ivan Evstatiev Geshov 15,

Τηλ.: (02) 940 20 46

Τηλ.: (02) 940 36 46

E-mail: [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

16.1. Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των Χρηστών της Ιστοσελίδας και του Εμπόρου σχετικά με το αντικείμενο του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία και την ακυρότητα, την εκτέλεση ή τη λύση της σύμβασης για την εξ αποστάσεως αγορά αγαθών, ως καθώς και διαφορές για την κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της σε νέες συνθήκες θα επιλύονται καλή τη πίστη, με τη μεσολάβηση της CPC (Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή) και σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας - από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρα του εμπόρου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

16.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

17. ΣΩΤΗΡΙΑΚΗ ΡΗΤΡΑ

17.1. Σε περίπτωση που μέρη ή ολόκληρες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετες με τους υποχρεωτικούς κανόνες, είναι άκυρες ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστοι, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμογή οποιαδήποτε από τις άλλες διατάξεις.

17.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες στις 3 Μαΐου 2021.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ:

ARM TOYS OOD, UIC 201014605, έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Plovdiv, 3 Blagovest Str., Αντιπροσωπεύεται από τον Διευθυντή Rafael Khachatryan

Τραπεζικός λογαριασμός: BG28BPBI88981029712401

 

 

Πολιτική απορρήτου και cookies

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως e-mail, ονόματα, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, PIN κ.λπ.).

 

2. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Το Armtoys.bg συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται η Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του ιστότοπου είναι εθελοντική. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του προφίλ πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη διαχείριση των αγορών που πραγματοποιήθηκαν ή λιστών επιθυμητών αγορών. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνοπτικές έρευνες ανά φύλο, ηλικία και παρόμοια με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πιο ακριβούς προφίλ(ων) χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το armtoys.bg είναι:

Όταν ένας χρήστης ανοίγει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα διάφορα μενού σε αυτό, λαμβάνονται πληροφορίες από ένα πρωτόκολλο πληροφοριών με το ακόλουθο περιεχόμενο:

• τον ιστότοπο από τον οποίο έρχεστε σε εμάς·

• Διεύθυνση IP;

• ημερομηνία επίσκεψης·

• χρόνος επίσκεψης?

• διάρκεια της επίσκεψης·

• έρευνα καταναλωτή·

• ο όγκος των δεδομένων που ανταλλάσσονται·

• τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος στο οποίο έχετε πρόσβαση·

• τοποθεσία από την οποία έχετε πρόσβαση·

 

3. Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε

Κατά την εγγραφή στο armtoys.bg - όνομα και επώνυμο και e-mail.

Για ηλεκτρονικές παραγγελίες - όνομα και επώνυμο και e-mail, κινητό τηλέφωνο, χώρα, φύλο, διεύθυνση παράδοσης.

Για δραστηριότητες μάρκετινγκ και μηνύματα που λαμβάνονται με συνδρομή - όνομα και επώνυμο και e-mail, τοποθεσία, διεύθυνση, παιδιά, φύλο, ονόματα παιδιών, ημερομηνία γέννησης παιδιών.

Κατόπιν αιτήματος στη φόρμα επικοινωνίας - όνομα και επίθετο και e-mail.

Κατά την έκδοση τιμολογίου - όνομα και επώνυμο, διεύθυνση τιμολογίου, μοναδικός αστικός αριθμός, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση e-mail, μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, ποσό πληρωμής και προϊόν/τα, ημερομηνία αγοράς. Είναι δυνατό να ζητηθούν και άλλα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

 

4. Κύριες δραστηριότητες με προσωπικά δεδομένα χρηστών

Οι δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι:

• Κατά τη διαχείριση ενός λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα bg;

• Κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας.

• Σε λογιστικές πράξεις που απαιτούνται από το νόμο σε σχέση με την καταγραφή των αγορών και τη συγκέντρωση των οφειλόμενων φόρων και τελών·

• Διαχείριση πρόσβασης για εγγεγραμμένους χρήστες.

• Κατά τη χορήγηση εμπορευματικού δανείου από εταιρείες για αγαθά με δόσεις.

• Επίλυση διαφορών, διευθέτηση αξιώσεων και παρόμοια.

• Ερώτημα που λάβατε σχετικά με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

 

5. Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο (δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, χρόνο σύνδεσης, ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί) ή στον σκληρό σας δίσκο.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πλοήγηση. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

• Cookies, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση βασικών λειτουργιών όπως η διαχείριση "καλαθιού" και η υποστήριξη αναγνώρισης χρήστη.

• Προσαρμόσιμα cookie, τα οποία εμφανίζουν σελίδες που έχετε ήδη επισκεφτεί με εξατομικευμένο τρόπο σύμφωνα με προηγούμενες συνεδρίες, αγορές κ.λπ.

• Διαφημιστικά cookies που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε προσφορές από την bg σε άλλους ιστότοπους.

Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα να μην αποθηκεύουν cookies ή να τα διαγράφουν.

 

6. Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google +, το YouTube, το Twitter και άλλα, προβλέπει ξεχωριστή εγγραφή και αποδοχή των γενικών όρων αυτών των ιστότοπων. Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο τρόπος συνεργασίας με αυτά γίνονται αντικείμενο σχέσεων μεταξύ του χρήστη και του κοινωνικού δικτύου, κατόπιν αποδοχής των γενικών όρων τους.

Το Facebook χρησιμοποιεί τα Social Plugins του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διατηρεί η Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. ("Facebook").

Τα πρόσθετα αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε φόντο ή "ανυψωμένος αντίχειρας") ή απονέμονται με το "Facebook Social Plugin". Το Facebook συλλέγει δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτά τα πρόσθετα. Οι χρήστες μπορούν να προσεγγίσουν διαφημίσεις στο armtoys.bg, οι οποίες στοχεύουν σε αυτούς με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από το Facebook.

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (cookies κειμένου), τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου που λαμβάνονται μέσω cookies μεταδίδονται και αποθηκεύονται συνήθως από την Google σε διακομιστές.

Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google. Με την υπηρεσία αυτή, οι διαφημιστικές δραστηριότητες του armtoys.bg συνδέονται με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords μέσω «cookies». Η χρήση των υπηρεσιών του Google AdWords armtoys.bg δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες.

 

7. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το armtoys.bg ενδέχεται να αποκαλύψει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε συνεργάτες στους οποίους έχει ανατεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία από εμάς, που συνήθως σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ που απευθύνονται σε χρήστες. Οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν από εμάς μόνο για σκοπούς ανάπτυξης υπηρεσιών και διαφήμισης και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε τρίτους, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα. Τα δεδομένα σας θεωρούνται επίσης εμπιστευτικά από τους συνεργάτες μας.

Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή βάσει νομικών διατάξεων, σε δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές διαφορές ή κατόπιν αιτήματος δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, σε περίπτωση απειλής για την εθνική ασφάλεια εντός ή εκτός της χώρας διαμονής.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν κρίνουμε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων μας ή για την προστασία των δραστηριοτήτων ή των χρηστών μας. Επιπλέον, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης, είναι δυνατή η μεταφορά οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

8.1. Ο καταναλωτής που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών μπορεί να αρνηθεί μια παραγγελία χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή email, όπως καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για επικοινωνία με τον Έμπορο.

8.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα όταν γίνεται με τη συμπλήρωση φόρμας στον λογαριασμό του εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ή άλλως έχει εκφράσει κατηγορηματικά την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αναφέροντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 7.4.

8.3. Για να είναι έγκυρη η άρνηση, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

- τον αριθμό της παραγγελίας που έγινε·

- τον αριθμό τηλεφώνου και τα ονόματα για την εξατομίκευση του Χρήστη, που υποδεικνύονται στην παραγγελία, εάν έχει γίνει ως επισκέπτης ή αντίστοιχα το όνομα χρήστη, εάν είναι εγγεγραμμένο στον ιστότοπο.

- την αξία της παραγγελίας.

8.4. Κάθε καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά που αγόρασε εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών, εάν τα προϊόντα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση, δεν υπάρχουν ίχνη κρούσης ή γρατσουνιές, η συσκευασία διατηρείται και δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς.

Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής για προϊόντα που χάνουν τις ιδιότητες και την αποτελεσματικότητά τους μετά την αποσυσκευασία. Το δικαίωμα άρνησης δεν ισχύει σε όλες τις αναγραφόμενες περιπτώσεις του άρθρ. 57 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

8.5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Έμπορος υποχρεούται να αποστείλει στον Χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησης. Όταν ο Πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Πελάτη μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Πελάτης παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, όποιο συμβεί πρώτο. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πωλητής θα πρέπει να τα επιθεωρήσει και να βεβαιωθεί ότι δεν λείπει τίποτα και ότι τα εμπορεύματα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση.

8.6. Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ο Έμπορος επιστρέφει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης για τα αγορασμένα είδη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιήθηκε για την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 8 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

8.7. Ο Έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Χρήστη.

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

Ο Έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο Χρήστης. Εάν η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς και από εξουσιοδοτημένο για χρήση σύστημα πληρωμών, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

8.8. Ο έμπορος δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης.

8.9. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη σύναψη σύμβασης για την εξ αποστάσεως αγορά αγαθών:

- Το όνομα και η διεύθυνση του εμπόρου.

- Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται στις περιγραφές των προϊόντων.

- Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.

- Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών που σχετίζονται με την παράδοσή τους.

- Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της Σύμβασης.

- Το δικαίωμα του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και τους όρους υπό τους οποίους τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

- Η περίοδος για την οποία η προσφορά ή η τιμή παραμένει σε ισχύ. Εάν η προσφορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εκτός αποθέματος, θα αναφέρεται ρητά.

8.10. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα εμπορεύματα σε εμπορική μορφή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημέρωσε τον Πωλητή για την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση. Η αποσυσκευασία των εμπορευμάτων δεν θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε σαφή στρέβλωση της εμπορικής εμφάνισης των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση κατεστραμμένου εμπορικού τύπου των αγαθών, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να χρεώσει τα έξοδα του Πελάτη για την αποκατάσταση των εμπορευμάτων σε εμπορική μορφή. Σύμφωνα με το άρθ. 55, παράγρ. 4 του CPA, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μειωμένη αξία των αγαθών που προκαλείται από τις δοκιμές τους, εκτός από το απαραίτητο για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας.

8.11. Κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων, ο Πελάτης αναλαμβάνει να τα επιστρέψει μαζί με το πλήρες σετ που παρέλαβε, χωρίς φθορές, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα - απόδειξη, τιμολόγιο, πρωτόκολλο παράδοσης, συσκευασία, πλήρη τεκμηρίωση, κάρτα εγγύησης (εφόσον έχει εκδοθεί).

9. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

9.1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιθεωρήσει προσεκτικά τα εμπορεύματα που παραλήφθηκαν μετά το άνοιγμα της αποστολής για τυχόν ζημιά ή ζημιά στη συσκευασία ή το προϊόν που μπορεί να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.

9.2. Σε περίπτωση ζημιάς, ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει μια κενή ειδοποίηση που παρέχεται από τον courier.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του, εκπρόσωπος του Εμπόρου υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Χρήστη σχετικά με τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος.

9.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν κάνει παρατηρήσεις στα εμπορεύματα, τεκμαίρεται ότι την αποδέχεται χωρίς παρατηρήσεις και ελαττώματα.

 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

10.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των παραγγελθέντων και παραδοθέντων αγαθών, που διαπιστώθηκε κατά τον αρχικό έλεγχο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί για τυχόν μη συμμόρφωση των αγαθών με τα συμφωνηθέντα. Μια τέτοια απόκλιση μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

- ζημιά κατά τη μεταφορά.

- κατασκευαστικά ελαττώματα.

- εμφανής έλλειψη στοιχείων των εμπορευμάτων.

- αποστολή λάθος προϊόντος εκτός από το παραγγελθέν.

- μη συμμόρφωση με το παραγγελθέν μέγεθος ή χρώμα.

10.2. Στην περίπτωση του άρθ. 10.1., Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ:

- επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε εν όλω ή εν μέρει, που αντιστοιχεί στο ελάττωμα·

- αντικατάσταση των εμπορευμάτων με νέα·

- σε περίπτωση εξάντλησης, ο Έμπορος μπορεί να προσφέρει αντικατάσταση με εναλλακτικό προϊόν με παρόμοια χαρακτηριστικά, σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από αυτή του αρχικού προϊόντος.

- δωρεάν επισκευή, εάν το ελάττωμα του εμπορεύματος το επιτρέπει και η αξία του δεν υπερβαίνει την αξία του παραγγελθέντος αγαθού.

10.3. Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να διεκδικήσει εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος.

10.4. Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί στο email armtoys @ gmail.com

Η επιστροφή των εμπορευμάτων κατόπιν καταγγελίας, εκτός από περιπτώσεις εργοστασιακών ελαττωμάτων ή ζημιών κατά τη μεταφορά, πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- καμία ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση.

- προσκόμιση παραστατικού για την πληρωμή που έγινε κατά την αγορά των εμπορευμάτων.

10.5. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εμπορευμάτων, τα έξοδα μεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις επιβαρύνουν τον Χρήστη, εκτός αν η αντικατάσταση ήταν απαραίτητη με υπαιτιότητα του Εμπόρου.

Τέτοιο σφάλμα υπάρχει στην περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων στα οποία υπάρχει αναντιστοιχία εμφάνισης και το ελάττωμα δεν είναι παραγωγή ή προέκυψε κατά τη μεταφορά των σωστών εμπορευμάτων.

11. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

11.1. Η παράδοση όλων των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με την express υπηρεσία της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy, Econt, Leo Express. Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι μεταξύ μίας ή τριών εργάσιμων ημερών.

Σε περιόδους προσφορών, μεγάλων εκπτώσεων ή ασυνήθιστου φόρτου εργασίας, η παράδοση ενδέχεται να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες και ο Έμπορος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

11.2. Τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν πριν τις 13:00 μιας εργάσιμης ημέρας υποβάλλονται σε επεξεργασία και παραδίδονται για αποστολή εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας και παραδίδονται εντός 24 ωρών.

Τα εμπορεύματα που παραγγέλλονται μετά τις 13:00 μιας εργάσιμης ημέρας, το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες υποβάλλονται σε επεξεργασία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

11.3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει παράδοση στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος ή στο γραφείο μιας εταιρείας ταχυμεταφορών.

11.4. Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη να αλλάξει τις παραμέτρους παράδοσης (άλλοι χρόνοι παράδοσης, επιλογή καθορισμένου χρόνου, ταχεία παράδοση, αναβολή ημερομηνίας ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις), μπορεί να το ζητήσει τηλεφωνικά: 0878 62 63 63

11.5. Οι όροι παράδοσης που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όλους τους διακανονισμούς στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καθώς δεσμεύονται από τους όρους παράδοσης σε εταιρείες ταχυμεταφορών.

11.6. Σε περίπτωση ελλιπούς, ανακριβούς ή ψευδούς διεύθυνσης ή παροχής εσφαλμένων στοιχείων επικοινωνίας με τον Χρήστη, ο Έμπορος δεν ευθύνεται για καθυστερημένες ή μη παραδοθείσες αποστολές.

11.7. Εάν κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ο Χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «παράδοση στο γραφείο», ο Χρήστης θα πρέπει να ειδοποιηθεί για την άφιξη του προϊόντος μέσω SMS, email ή άλλου μέσου που χρησιμοποιεί ο Πάροχος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του.

11.8. Ο χρήστης που έλαβε αριθμό φορτωτικής κατά την επιτυχή εγγραφή της παραγγελίας θα πρέπει να ενημερωθεί εάν η αποστολή έφτασε στο επιλεγμένο γραφείο ταχυμεταφορών πριν μεταβεί σε αυτόν.

11.9. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί για τον χρόνο παράδοσης με την τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Έμπορο. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον Πελάτη προϊόντα αντικατάστασης της ίδιας ή υψηλότερης ποιότητας και αξίας που μπορούν να παραγγελθούν. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αντικατάστασης, η παραγγελία του ακυρώνεται.

11.10. Τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος αποδέχεται και επιβεβαιώνει την παραλαβή του για λογαριασμό του Πελάτη. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, ο Πελάτης ή τρίτος υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της περιόδου παράδοσης στη διεύθυνση που έχει καθορίσει ή δεν παρέχονται πρόσβαση και όροι παράδοσης των αγαθών εντός αυτής της προθεσμίας, ο Έμπορος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά που έχουν παραγγείλει για αγορά. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα εμπορεύματα ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, και επιβαρύνεται με όλα τα επιπλέον έξοδα παράδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μια νέα περίοδος παράδοσης αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της επιβεβαίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

11.11. Η εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να παρεμποδιστεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

Α) Ένα ή όλα τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, η επικοινωνία με τον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Β) Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή ή καθυστέρηση πληρωμής από τον πελάτη όταν έχει συμφωνηθεί η προκαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγγελία δεν θα εκτελεστεί μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής κατά την παράδοση (αντικαταβολή).

Γ) Ο πελάτης έχει υποδείξει λανθασμένη ή ελλιπή διεύθυνση παράδοσης ή/και δεν έχει ορίσει αντιπρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Έμπορος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή e-mail (εάν υπάρχει και είναι σωστός) και προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα επιβεβαιωθεί και θα εκτελεστεί η παραγγελία. Σε περίπτωση ανακριβών στοιχείων που παρέχονται από τον Πελάτη για τη διεύθυνση παράδοσης και το τηλέφωνο ή απουσία του Πελάτη στη διεύθυνση, καθώς και αδυναμία παράδοσης των αγαθών για λόγους πέραν του ελέγχου του Πωλητή, τα αγαθά επιστρέφονται και παραμένουν στο χώρο του Πωλητή. αποθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, τα αγαθά δεν φυλάσσονται για τον Πελάτη, εκτός εάν έχουν προκαταβληθεί. Σε περίπτωση προπληρωμένου εμπορεύματος, το ίδιο διατηρείται εντός 15 ημερών από την επιστροφή του και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εάν ο Πελάτης δεν το ζητήσει από τον Πωλητή, ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε. Με επανειλημμένη επίσκεψη στη διεύθυνση, ο Πελάτης πληρώνει τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς.

Δ) Έλλειψη τηλεφωνικής επαφής με τον πελάτη. Η παραγγελία δεν θα ενεργοποιηθεί λόγω αδυναμίας επιβεβαίωσής της.

12. ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

12.1. Η τιμή παράδοσης υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζεται κατά την επιλογή προμηθευτή. Διατίθεται δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 79 BGN για πελάτες λιανικής και άνω των 500 BGN για πελάτες χονδρικής.

13. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

13.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από εκπτώσεις σε διαφημιστικές καμπάνιες που ανακοινώνει ο έμπορος. Οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο για την περίοδο της καμπάνιας ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

13.2. Ο καταναλωτής δικαιούται εκπτώσεις, όταν φτάσει σε συγκεκριμένους όγκους (ποσά) μίας μόνο αγοράς, που καθορίζονται στην ενότητα εκπτώσεων του καταστήματος, τμήμα εκπτώσεων.

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14.1. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήστης μπορεί να πληρώσει με:

Με αντικαταβολή - απευθείας στον courier

Ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Maestro, Borica, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub και Discover), μέσω τερματικών Virtual POS.

Τραπεζικός λογαριασμός: BG28BPBI88981029712401

 

14.2. Εάν η πληρωμή προέρχεται από το εξωτερικό, όλες οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης έχει επιλέξει να πληρώσει με τραπεζικό έμβασμα, όλοι οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν να τρέχουν από την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Εμπόρου.

14.3. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής αγαθών, σύμφωνα με το σημείο 8.4 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το ποσό που καταβλήθηκε μέσω των τερματικών συσκευών POS θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωτή από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΙΛΩΣΗΣ

15.1. Η δραστηριότητα του εμπόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Γενικής Επιτροπής Συνδιαλλαγής στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών που εδρεύει στο Plovdiv, συνοικία Karshiyaka, 50 Vasil Levski Str., Ιστότοπος www.kzp.bg; e-mail: [email protected], τηλέφωνο 032/631778

 

15.2. Η συμμόρφωση με αυτούς τους ΓΟΠ ανατίθεται στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Διεύθυνση: Σόφια, οδός Ivan Evstatiev Geshov 15,

Τηλ.: (02) 940 20 46

Τηλ.: (02) 940 36 46

E-mail: [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

16.1. Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των Χρηστών της Ιστοσελίδας και του Εμπόρου σχετικά με το αντικείμενο του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία και την ακυρότητα, την εκτέλεση ή τη λύση της σύμβασης για την εξ αποστάσεως αγορά αγαθών, ως καθώς και διαφορές για την κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της σε νέες συνθήκες θα επιλύονται καλή τη πίστη, με τη μεσολάβηση της CPC (Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή) και σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας - από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρα του εμπόρου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

16.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

17. ΣΩΤΗΡΙΑΚΗ ΡΗΤΡΑ

17.1. Σε περίπτωση που μέρη ή ολόκληρες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετες με τους υποχρεωτικούς κανόνες, άκυρες ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστοι, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμογή οποιαδήποτε από τις άλλες διατάξεις.

17.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες στις 3 Μαΐου 2021.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ:

ARM TOYS OOD, UIC 201014605, έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Plovdiv, 3 Blagovest Str., Αντιπροσωπεύεται από τον Διευθυντή Rafael Khachatryan

Τραπεζικός λογαριασμός: BG28BPBI88981029712401

 

 

Πολιτική απορρήτου και cookies

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως e-mail, ονόματα, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, PIN κ.λπ.).

 

2. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Το Armtoys.bg συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται η Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του ιστότοπου είναι εθελοντική. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του προφίλ πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη διαχείριση των αγορών που πραγματοποιήθηκαν ή λιστών επιθυμητών αγορών. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνοπτικές έρευνες ανά φύλο, ηλικία και παρόμοια με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πιο ακριβούς προφίλ(ων) χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το armtoys.bg είναι:

Όταν ένας χρήστης ανοίγει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα διάφορα μενού σε αυτό, λαμβάνονται πληροφορίες από ένα πρωτόκολλο πληροφοριών με το ακόλουθο περιεχόμενο:

• τον ιστότοπο από τον οποίο έρχεστε σε εμάς.

• Διεύθυνση IP;

• ημερομηνία της επίσκεψης.

• ώρα της επίσκεψης.

• διάρκεια της επίσκεψης.

• έρευνα χρήστη.

• τον όγκο των δεδομένων που ανταλλάσσονται.

• τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος στο οποίο έχετε πρόσβαση.

• τοποθεσία από την οποία έχετε πρόσβαση.

 

3. Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε

Κατά την εγγραφή στο armtoys.bg - όνομα και επώνυμο και e-mail.

Για ηλεκτρονικές παραγγελίες - όνομα και επώνυμο και e-mail, κινητό τηλέφωνο, χώρα, φύλο, διεύθυνση παράδοσης.

Για δραστηριότητες μάρκετινγκ και μηνύματα που λαμβάνονται με συνδρομή - όνομα και επώνυμο και e-mail, τοποθεσία, διεύθυνση, παιδιά, φύλο, ονόματα παιδιών, ημερομηνία γέννησης παιδιών.

Κατόπιν αιτήματος στη φόρμα επικοινωνίας - όνομα και επίθετο και e-mail.

Κατά την έκδοση τιμολογίου - όνομα και επώνυμο, διεύθυνση τιμολογίου, μοναδικός αστικός αριθμός, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση e-mail, μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν, ποσό πληρωμής και προϊόν(α), ημερομηνία αγοράς. Είναι δυνατό να ζητηθούν και άλλα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

 

4. Κύριες δραστηριότητες με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών

Οι δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι:

• Κατά τη διαχείριση ενός λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα bg;

• Κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας.

• Σε λογιστικές πράξεις που απαιτούνται από το νόμο σε σχέση με την καταγραφή των αγορών και τη συγκέντρωση των οφειλόμενων φόρων και τελών.

• Διαχείριση πρόσβασης για εγγεγραμμένους χρήστες.

• Κατά τη χορήγηση εμπορευματικού δανείου από εταιρείες για αγαθά με δόσεις.

• Επίλυση διαφορών, επίλυση παραπόνων και παρόμοια.

• Ερώτημα που λάβατε σχετικά με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

 

5. Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο (δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, χρόνο σύνδεσης, ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί) ή στον σκληρό σας δίσκο.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πλοήγηση. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

• Cookies, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση βασικών λειτουργιών, όπως διαχείριση "καλαθιού" και υποστήριξη αναγνώρισης χρήστη.

• Προσαρμόσιμα cookie, τα οποία εμφανίζουν σελίδες που έχετε ήδη επισκεφτεί με εξατομικευμένο τρόπο σύμφωνα με προηγούμενες συνεδρίες, αγορές κ.λπ.

• Διαφημιστικά cookies, τα οποία σας επιτρέπουν να λαμβάνετε προσφορές από την bg σε άλλους ιστότοπους.

Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα να μην αποθηκεύουν cookies ή να τα διαγράφουν.

 

6. Κοινωνικά δίκτυα

Η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google +, το YouTube, το Twitter και άλλα, προβλέπει ξεχωριστή εγγραφή και αποδοχή των γενικών όρων αυτών των ιστότοπων. Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο τρόπος συνεργασίας με αυτά γίνονται αντικείμενο σχέσεων μεταξύ του χρήστη και του κοινωνικού δικτύου, κατόπιν αποδοχής των γενικών όρων τους.

Το Facebook χρησιμοποιεί τα Social Plugins του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διατηρεί η Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. ("Facebook").

Τα πρόσθετα αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε φόντο ή "ανυψωμένος αντίχειρας") ή απονέμονται με το "Facebook Social Plugin". Το Facebook συλλέγει δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτά τα πρόσθετα. Οι χρήστες μπορούν να προσεγγίσουν διαφημίσεις στο armtoys.bg, οι οποίες στοχεύουν σε αυτούς με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από το Facebook.

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (cookies κειμένου), τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου που λαμβάνονται μέσω cookies μεταδίδονται και αποθηκεύονται συνήθως από την Google σε διακομιστές.

Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google. Με την υπηρεσία αυτή, οι διαφημιστικές δραστηριότητες του armtoys.bg συνδέονται με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords μέσω «cookies». Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Google AdWords, το armtoys.bg δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες.

 

7. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το armtoys.bg ενδέχεται να αποκαλύψει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε συνεργάτες στους οποίους έχει ανατεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία από εμάς, που συνήθως σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ που απευθύνονται σε χρήστες. Οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν από εμάς μόνο για σκοπούς ανάπτυξης υπηρεσιών και διαφήμισης και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε τρίτους, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα. Τα δεδομένα σας θεωρούνται επίσης εμπιστευτικά για τους συνεργάτες μας.

Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή βάσει νομικών διατάξεων, σε δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές διαφορές ή κατόπιν αιτήματος δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, σε περίπτωση απειλής για την εθνική ασφάλεια εντός ή εκτός της χώρας διαμονής.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν κρίνουμε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων μας ή για την προστασία των δραστηριοτήτων ή των χρηστών μας. Επιπλέον, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης, είναι δυνατή η μεταφορά οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

 

8. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες

Το armtoys.bg δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ κατά κανόνα.

 

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Armtoys έχει λάβει όλα τα μέτρα - διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα - για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Όταν δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες ή τις κοινοποιείτε σε φόρουμ, συνομιλίες και κοινωνικά δίκτυα, είναι ορατές σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών και μπορούν να διαβαστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν.

Όλοι οι εργαζόμενοι στο armtoys.bg είναι υποχρεωμένοι και εκπαιδευμένοι να προστατεύουν το απόρρητο των πληροφοριών σας, καθώς και να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων του armtoys.bg περιορίζεται στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κατά την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους - προμηθευτές ή υπεργολάβους του armtoys.bg, η Εταιρεία εγγυάται ότι παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το συμφωνημένο πρότυπο.

 

10. Όροι αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την περίοδο ισχύος της εγγραφής σας στο armtoys.bg. Σε περιπτώσεις που έχετε ψωνίσει ως επισκέπτης, το αποθηκεύουμε μέχρι τη λήξη του δικαιώματός σας για επιστροφή ή ανταλλαγή ή μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης των αγαθών που αγοράσατε. Εάν οι κανονισμοί απαιτούν άλλες προθεσμίες, συμμορφωνόμαστε και συμμορφωνόμαστε με αυτούς. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ορίζεται περίοδος διατήρησης, μετά την οποία οι πληροφορίες διαγράφονται οριστικά.

 

11. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την παροχή προσωπικών δεδομένων

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

• ελέγξτε την επικαιρότητα των δεδομένων σας. Είναι ορατά σε εσάς αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας bg.

• το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

• το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή.

• το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

• το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς λήψης επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών καναλιών - e-mail, σύντομα μηνύματα κ.λπ.

• το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο γ

 

12. Εγκυρότητα της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική είναι μακροπρόθεσμη. Αλλαγές είναι δυνατές ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέων κανονισμών ή νόμων. Τέτοιες ενημερώσεις θα δημοσιεύονται έγκαιρα στο armtoys.bg.

 

13. Στοιχεία επικοινωνίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]

 

14. Στοιχεία για την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διεύθυνση: Σόφια 1592, Λεωφόρος «Καθ. Tsvetan Lazarov ”№ 2, τηλ. 02 915 3 518, www.cpdp.bg.

 

 

 

 

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Menu

Menu

Create a free account to use wishlists.

Sign in